کتاب انرژی درمانی عملی – سینرژی با ناهید

آنجلیت سنگی عالی برای پرورش تمرین معنوی شما است ، چیزی که بسیاری از مردم در جهان امروز با آن دست و پنجه نرم می کنند. ترس از مرگ از بین میرود و وضعیت ذهن بهگونهای خواهد شد که به مرگ خوشآمد خواهید گفت. هنگامی که شمع خاموش شود، تمام انرژیهای منفی از بین رفته اند. اطلاعات متناقضی که در مسائل زندگی بهدست میآورید سردرگم شده از تصمیمگیری باز میمانید ولی بعد از ۳ ماه خورشیدنگری حسی از اعتماد در شما گسترش مییابد و بهطور باطنی پاسخهای خود را خواهید یافت. چینیان در هزاره سوم پیش از میلاد به وجود انرژی حیاتی بنام چــــی(chi) معتقدند،که تمام موجودات جاندار و بیجان متشکل از این انرژی اند. مغز جریان Color Prana (نیروی حیاتی رنگها) را متناسب با هر یک از اعضاء مربوطه تنظیم مینماید و تمام اعضاء داخلی میزان فراوانی از این جریان را دریافت میدارند. برای احتیاط چشمان خود را توسط یک دکتر متخصص معاینه کنید تا از نقطهنظر علمی اطمینان حاصل کنید و سپس بهطور دورهای معاینه کلی داشته باشید. شاید خیلی از افراد برای درمان بیماریهای خود به سمت میدان درمانی الکترومغناطیسی بروند اما باید بدانند که تاثیر مثبت آن بر روند بیماری هنوز توسط هیچ کسی تایید نشده است.

همانطور که مغز جریان انرژی را از این گذرگاه دریافت میدارد به یک ابرمغز تبدیل میگردد و یکی از برنامههای نرمافزاری ذاتی درون مغز شروع بهکار مینماید و ما شاهد تحولاتی از این دست خواهیم بود که دیگر هیچ فشار ذهنی و نگرانی نداریم.در کنار این تحولات برای رویاروئی با مشکلات زندگی، اعتمادبهنفسی خواهیم داشت که حاصل ذهنیت مثبت بهجای منفی است و از آنجائیکه تمام ناراحتیهای ذهنی و بیماریهای روانی ناپدید میگردند ما از ترس رها میشویم. هر چند وقت یک بار باید از طب سوزنی استفاده کرد؟ از خواص لیمو ترش خشک برای درمان سرماخوردگی و عفونت استفاده میشود. خواص درمانی و جادویی سنگ های قیمتی میتواند نتایج جادویی به همراه داشته باشد. روشهای علمی مانند (Solariums) (اتاقهای شیشهای مخصوص حمام آفتاب برای بیماران) کریستالها، بطریهای رنگی، سنگهای طبیعی و قیمتی همه از انرژی خورشیدی ذخیره شده و نهفته در آنها استفاده میکنند. وداها، مجموعه بزرگی از متون مذهبی که از هند باستان سرچشمه گرفته اند، سنگ های قیمتی را سنگ هایی با قدرت معرفی کرده اند و نسخه هایی دیگر، از آنها برای استفاده مؤثر یاد می کنند. بنابراین میتوان با بهکار بردن این سنگ ارزشمند در قسمتهایی از اتاق نشیمن، به افزایش روابط صمیمانه اعضای خانواده کمک کرد و همچنین از انرژی مثبتی که منتشر میکند، نهایت استفاده را برد.

همچنین ، پزشکان مختلف می توانند بر اساس شرایط مختلف گواهینامه دریافت کنند. در روش ریكی درمانگر دستهایش را بر روی نقاط خاص و پر اهمیتی كه شناخته شدهاند قرار میدهد و یا آن را با فاصله بر بالای بدن نگه میدارد. این تمرین روزبهروز عمومیت بیشتری پیدا میکند و بهعنوان پدیده HRM شناخته میشود. هنگامیکه شما در جایگاه قضاوت پاسخهای شخصی خود بهعنوان پاسخهای صحیح قرار دارید، تعادل ذهن وجود دارد. مغز هفتاد تا هشتاددرصد از انرژی بهدست آمده از غذا را بهعنوان سوخت فشارهای عصبی و نگرانیها به مصرف میرساند. چشم سوم با اسامی مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصیرت، چشم دل، چشم درون، تیسراتیل و آجنا خوانده میشود و جایگاه آن در کالبد اثیری و منطبق بر پیشانی در جسم فیزیکی است. میتوانید به گوهر فردوس ایران این سفارش را دهید با این حال ، ما در های هرم های غیر حکاکی را ترجیح می دهیم تا بتوانید مقاصد خود را با توجه به تجربیات و نیازهای زندگی خود تغییر دهید. عکس این هم صادق است.وقتی حالمون خوبه، چشم های ما دروازه انتقال انرژی های مثبت است.وقتی حالتون بده به عزیزاتون نگاه نکنید.وقتی حالتون خوبه تا می تونید به عزیزاتون نگاه کنید.هلند بزرگترین صادر کننده ی گل جهان است.

در این روش درمانگر سعی می کند با قرار دادن دست هایش بالای هر یک از چاکراها – که در پایه ی ستون فقرات، قسمت پایینی شکم، قسمت بالایی شکم، قلب، گلو، پیشانی و تاج سر قرار دارند – و انتقال انرژی آنها به بیمار، انسدادهای انرژی را برطرف کند. یک حرکت مثبت منجر به ایجاد راهحلهائی برای مشکلات و بیهودگیها در جامعه میگردد. شکل ظاهری و معماری این بنا با جزییاتی که در آن به کار رفته است واقعا دیدنی است . خورشیدنگری تمرینی است که یک دوره آن برای تمام طول زندگی شما کافیست. شاید شما بخواهید که هرروز در یک مکان و زمان ثابت خورشیدنگری کنید که البته دنبال کردن یک الگوی منظم امتیازات ویژه خود را داراست. هرکسی دچار نوعی آشفتگی و اختلال ذهنی است و این بزرگترین مشکل انسان است که با استفاده درست از نور خورشید میتواند رفع گردد. در Solariumها یک سکوی سیمتری وجود دارد که روی آن شبکهای از شیشههای رنگی ساخته میشود و هر یک از تقسیمات شیشهای هفتتائی برای یک از رنگهای هفتگانه (بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز) بنا میشود. فتوسنتز تبدیل و تغییر شکل انرژی خورشیدی به یک انرژی قابل استفاده است. قرار دادن غذا و آب در هرم به یک عادت رایج تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید